Aviso legal

CAFÉS  SABURIDO, S. L., en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

- A súa denominación social é CAFÉS SABURIDO, S.L.  
- O seu CIF é B15866247
- O seu domicilio sitúase en Rúa Tras da Estivada, 1, 15894 Teo, A Coruña.
- O seu Rexistro Sanitario nº 25.950/C.
- O seu teléfono de contacto é 981 819 139
- Está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 2711 da sección xeral, folio 36, folla C-38078, inscrición primeira do libro de sociedades.
- E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto Dirección de correo electrónico :  info( arroba) cafesabora. com
 

VALIDEZ DA INFORMACIÓN

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización.
 
As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización.
 
Cafés  Saburido  S. L. resérvase o dereito para modificalas en calquera momento, nese caso entrarán en vigor dende o mismo momento da súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios da Web e/ou Blogue dende esa data.
 
Os contidos da Web e/ou Blogue, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente indíquese o contrario, non constitúen oferta vinculante.
 
Cafés  Saburido  S. L resérvase o dereito para introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos do portal Cafés Sabora S.L. cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.
 


PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 
A Web e/ou Blogue de Cafés Saburido S.L., as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que Cafés  Saburido S.L. é titular ou lexítimas  licenciataria.
 
Cafés  Saburido  S. L. non outorga garantía algunha sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas da web e/ou blogue Cafés Saburido S. L. cando a titularidade dos mesmos non corresponda a Cafés  Saburido  S. L.
 


USOS PROHIBIDOS E PERMITIDOS

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción  sancionable pola lexislación vixente.
 
Con todo, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Cafés Saburido S.L.
 
En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente.
 
En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade Cafés Saburido  S.L.
 
Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice Cafés Saburido S.L., establecer ligazóns,  hipervínculos ou  links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas Web e/ou Blogue de Cafés   Saburido S.L. distintas da páxina principal do seu portal, así como presentar as páxinas Web Cafés Saburido  S. L. ou a información contida nelas baixo  frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutras persoas, empresas ou entidades.

RESPONSABILIDADES

Cafés  Saburido S. L. non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da Web y/o Blogue de  Cafés  Saburido S.L., que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.
 
Cafés Saburido S.L. non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros accesibles desde o portal Cafés Saburido S. L. mediante ligazóns, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hipervínculos ou  links á web / blogue de Cafés Saburido S.L. nin da información e contidos de calquera páxina Web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos Cafés Saburido  S.L., salvo autorización expresa desta última.
 
Cafés  Saburido S. L. e os seus provedores de información como terceiras partes non asumen responsabilidade algunha con relación á información, contidos de todo tipo, produtos e servizos ofertados ou prestados a través do portal Cafés  Saburido S.L. por terceiras persoas ou entidades, en especial, polos danos e prexuízos de calquera tipo que, vinculados ao anterior, poidan producirse por:
 
 • Ausencia ou deficiencias na información facilitada aos usuarios ou na súa veracidade, exactitude e suficiencia.
 • Incumprimento ou cumprimento defectuoso ou  impuntual dos contratos ou relacións  pre-contractuais.
 • Incumprimento das obrigacións que  incumben aos prestadores de servizos da sociedade da información.
 • Infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios.
 • Infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita.
 • Infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas.
 • En xeral, o incumprimento de calquera leis, costumes ou códigos de conduta que resulten de aplicación
 • Calquera decisión tomada en dependencia da información fornecida a través do portal Cafés Saburido S. L.
 
Nin Cafés Saburido S. L. nin os provedores de información como terceiras partes asumen responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:
 
 • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control Cafés  Saburido  S. L.
 • Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas  malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
 • Uso indebido ou inadecuado das páxinas Web de Cafés  Saburido  S. L.
 • Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo.
 
 

Política de Privacidade 

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos. 
 

Quen é o Responsable do tratamento?

CAFÉS  SABURIDO,  S. L.
CIF:  B15866247
Dirección: Rúa Tras da Estivada, 1, 15894 Teo, A Coruña.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico:  info(arroba)cafesabora.com
 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
2. Para o envío de información sobre os produtos que vende a entidade.
3. Xestionar os datos dos participantes no blogue da entidade.
 

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais? 

Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo. En calquera caso, durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao  clausulado, na nosa web.
 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas, sendo o consentimento, no caso de solicitude de información a través da sección de contacto, ou da solicitude de información dos produtos vendidos pola entidade. 
 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros. 
 
Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.
 
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais? 
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
       - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
       - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento. 
       - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
      - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos. 
      -  Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 

Terá a posibilidade de retirar o consentimento? 

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.
Se vostede retira o consentimento, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.
 
Onde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos prosimamente na seguinte dirección (URL).................   Para máis información: www.agpd.es
 
Onde poderá realizar unha reclamación?
No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6 -28001- Madrid ou utilizar a sede electrónica:  https://sedeagpd.gobes En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

 

Director del Proyecto : Federico Asorey Consultoría e-Commerce
© Copyright 2020