Aviso legal

1.- CAFÉS SABURIDO S.L., en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

 
A súa denominación social é CAFÉS SABURIDO S.L.
O seu CIF é B15866247
O seu teléfono de contacto é 981 81 91 39
O seu domicilio sitúase en Polígono Montouto Nave 5,  Tras dá Estivada 15866 Teo (A Coruña)
CAFÉS SABURIDO S.L está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 2711 da sección xeral, folio 36, folla C-38078, inscrición primeira do libro de sociedades, NIF B-15866247.
Dirección de correo electrónico : info@cafesabora.com
2.- Así mesmo, CAFÉS SABURIDO S.L. adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
 
3.- CAFÉS SABURIDO S.L. implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.cafesabora.com
 
4.- A información obtida por CAFÉS SABURIDO S.L. dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.cafesabora.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de CAFÉS SABURIDO S.L., inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
 
5.-A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de CAFÉS SABURIDO S.L.
 
6.-O enchemento dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.cafesabora.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de CAFÉS SABURIDO S.L., coas finalidades expresadas no apartado 5.
 
7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a CAFÉS SABURIDO S.L., Polígono Montouto Nave 5, 15866 Teo (A Coruña). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
 
8.- Cando un usuario accede á páxina web de CAFÉS SABURIDO S.L. pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico? que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a empresa se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
 
9.- CAFÉS SABURIDO S.L. se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.
 
10.- CAFÉS SABURIDO S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.
 
11.- CAFÉS SABURIDO S.L. non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web.
 
12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de CAFÉS SABURIDO S.L., dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
 
13.- CAFÉS SABURIDO S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.cafesabora.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
 
© 2016 - CAFÉS SABURIDO S.L. Todos os dereitos reservados. Prohibida a copia total ou parcial sen previa autorización.
▲ Superior